Algemene voorwaarden

Artikel 1. Interpretatie

1.1 Definities

De Consument. De Consument is de natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen en die een beroep doet, al dan niet met tussenkomst van een tussenpersoon, op de diensten van de Bouwmaterialen Van Pelt NV.
De Onderneming. De Onderneming is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft en die een beroep doet, al dan niet met tussenkomst van een tussenpersoon, op de diensten van de NV Bouwmaterialen Van Pelt.
Bouwmaterialen Van Pelt NV. De Bouwmaterialen Van Pelt NV, met maatschappelijke zetel te 2980 Zoersel, Kapellei 157, en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0403.750.523 (telefoonnummer: 03/380.10.20, faxnummer 03/380.10.30, e-mailadres: info@vanpelt.be). – hierna genoemd BVP.
De Opdracht. De overeenkomst tussen de Consument/Onderneming en de BVP tot het leveren van bouwmaterialen.
Overmacht. Onder Overmacht wordt verstaan ‘de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door één van de Partijen geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van die Partij, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst al te voorzien’. De volgende gevallen worden alleszins als overmacht beschouwd: uitputting van de voorraad, vertragingen in of uitblijven van leveringen door leveranciers van een Partij, tenietgaan van goederen ten gevolge van ongevallen, machinebreuk, staking of lock-out, brand, oproer, oorlog, epidemie, overstroming, hoog ziekteverzuim, elektrische, informatica-, internet- of telecommunicatiestoringen, beslissingen of interventies van overheidswege [met inbegrip van de weigering of annulering van een vergunning of licentie], brandstoftekorten en fouten of vertragingen te wijten aan derden.
Partijen of Partij. Met het begrip Partijen wordt zowel naar de Consument of de Onderneming verwezen als naar de BVP. Elk afzonderlijk worden de Consument of de Onderneming en de BVP Partij genoemd.

1.2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, overeenkomsten met en leveringen door de BVP. Door het accepteren van een aanbod, het plaatsen van een bestelling of het geven van een opdracht, aanvaardt de Consument/Onderneming uitdrukkelijk onderhavige algemene voorwaarden zonder enig voorbehoud.
 2. In geval van een tegenstrijdigheid tussen algemene en/of bijzondere voorwaarden en enige afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, gelden de bepalingen van de afzonderlijke schriftelijke overeenkomst.
 3. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en de algemene voorwaarden van de andere Partij, gelden deze algemene voorwaarden.

Artikel 2. Prijsbepaling

De prijzen van de te leveren goederen worden berekend aan de dagprijzen op de dag van de levering, behoudens andersluidend uitdrukkelijk en afwijkend beding. Bij het plaatsen van de bestelling aanvaardt de Consument/Onderneming dat de BVP gerechtigd is de overeengekomen prijs te verhogen indien de prijzen van materialen, lonen, sociale lasten e.d. een verhoging ondergingen sinds de datum van de overeenkomst. Dergelijke prijsverhoging zal aan de Consument/Onderneming schriftelijk worden meegedeeld en is voor hem bindend.

Artikel 3. Betalingen

 1. Elke factuur is contant betaalbaar op haar datum en op het adres van de BVP, behoudens andersluidende uitdrukkelijke overeenkomst.
 2. Bij niet-betaling binnen de 8 dagen na de datum van verzending van de factuur dient op het factuurbedrag vanaf haar datum een conventionele verwijlintrest te worden betaald van 1 % per maand, automatisch en zonder ingebrekestelling. Bovendien maakt dergelijke laattijdige betaling een contractueel verzuim uit in hoofde van de Consument/Onderneming, wat het recht geeft aan de BVP onmiddellijk en zonder enige ingebrekestelling de leveringen stop te zetten, respectievelijk de verkochte goederen terug te nemen, waar zij zich ook mogen bevinden, en dit tot de achterstallige factuur betaald is, intresten inbegrepen.
 3. Naast en boven de hogervermelde conventionele verwijlintresten wordt overeengekomen dat de Consument/Onderneming die in gebreke blijft een factuur te betalen binnen acht dagen, van rechtswege een conventioneel vastgestelde schadevergoeding verschuldigd is van 10% op het verschuldigd factuurbedrag met een minimum van 125,00 EUR als forfaitaire vergoeding. Dit schadebeding dient om de bijkomende administratieve kosten, debiteurenbewaking, onbeschikbaarheid der fondsen e.d. te dekken. De vergoeding blijft verschuldigd, ook wanneer de laattijdige factuur in hoofdsom alleen wordt betaald.
 4. In geval van uitdrukkelijk bedongen niet contante betaling bedraagt het voorschot 30% van de waarde van de goederen. Partijen kunnen uitdrukkelijk hiervan een afwijking overeenkomen.

Artikel 4. Offerten en bevestigingen

 1. Alle offertes van de BVP geschieden zonder verbintenis.
 2. Alle zaken afgesloten door tussenpersonen, verbinden de BVP slechts als zij ze schriftelijk bevestigt.
 3. De Consument/Onderneming is akkoord met de inhoud van de bevestiging van de BVP indien hij niet binnen vier dagen schriftelijk zijn opmerkingen heeft doen kennen.

Artikel 5. Leveringen

 1. Al de door de BVP verkochte goederen worden afgeleverd in haar magazijnen en de BVP zorgt voor het transport naar de door de Consument/Onderneming gekozen plaatsen op diens kosten. De aanvaarding van de goederen gebeurt in de magazijnen van de BVP voor belading van het transportmiddel en vanaf dat ogenblik gaat het risico over op de Consument/Onderneming.
 2. Ingeval een Onderneming een bestelling heeft geplaatst en geen melding heeft gemaakt van het leveringsadres, zal de BVP leveren op diens maatschappelijke zetel.
  Ingeval een Consument een bestelling heeft geplaatst en geen melding heeft gemaakt van het leveringsadres, zal de BVP leveren op diens woonplaats. De BVP dient niet na te gaan of de persoon die de goederen in ontvangst neemt, hiertoe bevoegd is en kan hiervoor bijgevolg op geen enkele wijze aansprakelijk voor gesteld worden.
 3. De Consument/Onderneming is gehouden onmiddellijk na aankomst van de goederen de nodige hulp en het materieel ter beschikking te stellen voor een spoedige lossing. Indien hij hierbij in gebreke blijft kunnen bijkomende kosten in rekening gebracht worden.
 4. De door de BVP opgegeven leveringstermijnen zijn louter informatief en vrijblijvend. Zij zijn geenszins bindend en dus zonder waarborg. De Consument/Onderneming kan derhalve geen aanspraak maken op enige schadevergoeding, noch annulatie bij het niet naleven van de opgegeven levertermijn.
 5. De leveringen hebben normaal gezien plaats op afroep van de klant met een voorbericht van twee werkdagen en na aanvaarding door de BVP.
 6. Behoudens het geval van overmacht, tracht de BVP het beton op de overeengekomen dag te leveren tijdens de normale werkuren van de BVP (tussen 8 u en 16u). De BVP verbindt zich niet tot een welbepaald uur van levering.

Artikel 6. Ontvangst en controle

Overeenkomstig artikel 5 gebeurt de levering in de magazijnen van de BVP. De aanvaarding van de goederen gebeurt tevens in de magazijnen. De controle op hoeveelheid, afmeting, gewicht of verpakking van de geleverde goederen berust bij de Consument/Onderneming. Indien niet onmiddellijk wordt geprotesteerd, zijn de gegevens op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen of dergelijke documenten vermeld, als juist erkend. Alle overige bemerkingen geven de Consument/Onderneming niet het recht om betaling op te schorten.

Artikel 7. Klachten en wanprestaties

 1. Klachten dienen uiterlijk binnen de 8 dagen na levering per aangetekend schrijven en duidelijk omschreven en gemotiveerd te zijn ontvangen.
 2. Klachten betreffende de uitvoering van de Opdracht zijn niet ontvankelijk, indien de Consument/Onderneming niet de normale zorg die van hem mag worden verwacht na beëindiging van uitvoering van de Opdracht in acht heeft genomen.
 3. De verplichting tot betaling door de Consument/Onderneming wordt door het indienen van een klacht niet opgeschort.

Artikel 8. Toegang tot en stationeren op de werf

De Consument/Onderneming verbindt er zich toe de toegangswegen tot de losplaatsen en de staan- en werkplaatsen aan te leggen en te onderhouden opdat het gebruik van het materiaal van de BVP onder de beste rendementsvoorwaarden zou geschieden, in naleving van de voorschriften inzake het wegverkeer en de plaatselijke reglementen en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake arbeidsbescherming. Het bedrag van gelijk welke schade die de BVP zou oplopen of veroorzaken aan de aannemer of aan derden (rioleringen, voetpaden, enz....) als gevolg van het niet naleven van hetgeen voorafgaat zal ten laste vallen van de Consument/Onderneming die de BVP dienaangaande volledig van alle verantwoordelijkheid ontlast. In geval van niet overeenstemming met reglementen en/of wettelijke bepalingen of in geval de toegangswegen beschadigd zijn, behoudt de BVP zich het recht voor om de leveringen op te schorten.

Artikel 9. Kwaliteit

9.1 Algemene schikkingen

 1. De Consument/Onderneming ontslaat de BVP van elke verantwoordelijkheid met betrekking tot de kwaliteit en de weerstand van het geleverde beton in geval van toevoeging van water en/of om het even welk ander product (met uitsluiting van de door de BVP geleverde superplastificeerder), dat door de aannemer, zijn afgevaardigde of om het even welk ander persoon wordt toegevoegd. De BVP is evenmin verantwoordelijk voor toevoegingen aan beton van een product geleverd door de Consument/Onderneming zonder dat het door de BVP vooraf is goedgekeurd. Wanneer de BVP een toevoeging dient te controleren en goed te keuren, zal een supplement voor behandelingskosten aan de Consument/Onderneming worden aangerekend. Het bedrag van dit supplement wordt bepaald in de bijzondere voorwaarden van de overeenkomst.
 2. Bij gebrek aan overeenstemming tussen de gegevens die voorkomen op de diverse documenten (offerte, orderbevestiging, leveringsbon, enz....) zullen enkel de indicaties van de leveringsbon gelden om de karakteristieken van het geleverd beton te bepalen.
 3. De BVP garandeert geen enkele eigenschap van het beton dat aan haar controle ontsnapt, zoals, bv. de tint, de ondoordringbaarheid, de aanvang van de binding, de afwezigheid van barsten, enz.

9.2 Bijzondere schikkingen

 1. Beton voor betonwerken, gewapend beton en voorgespannen beton.
  De betonleveringen beantwoorden aan de vereisten van de norm NBN B15-001 "Beton-prestaties, productie, verwerking en conformiteitscriteria" (2e uitgave maart 1992) met uitsluiting van alle andere. Men kan deze verkrijgen bij het Belgisch Instituut voor Normalisatie, 29 Brabançonnelaan, 1040 Brussel.
  De verplichtingen van de BVP als producent van stortklaar beton zijn deze en uitsluitend deze die in dit document vermeld zijn. De naleving van om het even welke andere voorschriften zal aan de BVP maar kunnen opgelegd worden in de mate waarin zij, enerzijds, door de BVP gekend zijn en anderzijds, uitdrukkelijk door de BVP in haar orderbevestiging of bij ontbreken hiervan, in haar offerte aanvaard werden.
  Uit hoofde van de norm NBN B15-001 dient elk cijfer indicatief van een te bereiken weerstand in overeenstemming te zijn met een karakteristieke drukweerstand, gemeten na 28 dagen en controleerbaar volgens de modaliteiten van § 11.3.5.3 van diezelfde norm.
 2. Wegenbeton (voor wegbedekking of wegfunderingen, stromen, boorden, stuttingsstroken, rijwielpaden en veiligheidsslagbomen).
  In het geval de Consument/Onderneming aan de BVP de bijzondere specificaties, waarin dit te beantwoorden, niet schriftelijk heeft medegedeeld, zullen de verplichtingen van de BVP beperkt blijven tot de levering van beton voor gewone werken.

Artikel 10. Aanvaarding van het beton

10.1 Algemene schikkingen

De chemische analyse van het verhard beton, uitgevoerd volgens de methodes van de Belgische normen B13-257, teneinde het cementgehalte te bepalen is maar representatief voor het monster, op hetwelk zij uitgevoerd werd. Elke extraprobatie van de resultaten van deze analyse op het geheel van de levering wordt verworpen, tenzij het monsternameplan, de keuze van het/de laboratorium/laboratoria en de afwijkingen op aanvaardbare doseringen voorafgaandelijk het voorwerp uitmaken van een overeenkomst. Indien er bij de aanvaarding van het beton overgegaan wordt tot het afnemen van beton van latere controle in een laboratorium, dient dit te gebeuren in aanwezigheid van de afgevaardigde van de BVP. Gelijk welke niet op tegenspraak uitgevoerde gelijkvormigheidscontrole, die buiten het weten van de BVP wordt uitgevoerd, kan niet tegen haar ingeroepen worden. Het laboratorium dat gelast wordt met de controle van de producten van de BVP moet in gemeenschappelijk overleg gekozen worden. Alle gebruik van het beton, vóór monsternamen door Partijen, houdt de aanvaarding in van dit beton. Indien de leveringen niet zouden overeenstemmen met de voorwaarden, vermeld in het contract e.a., beperkt de verantwoordelijkheid van de BVP zich enkel tot de terugbetaling van de analyse- en proefnemingskosten.

10.2 Bijzondere schikkingen

 1. Beton voor betonwerken, gewapend beton en voorgespannen beton.
  De aanvaarding van het beton wordt gedaan of wordt verondersteld gedaan te zijn op het ogenblik en de plaats van levering van het beton. De termen "ogenblik en plaats van levering" worden respectievelijk bepaald onder § 7.1 en § 7.2 van de norm NBN B15-001. De procedure van monstername dient te geschieden in naleving van de voorschriften van de norm NBN B15-001.
 2. Wegenbeton (voor wegbedekking of wegfunderingen, stromen, boorden, stuttingsstroken, rijwielpaden en veiligheidsslagbomen).
  De aanvaardingsvoorwaarden van dit beton dienen het voorwerp uit te maken van de bestelling. Het niet bestaan van een dergelijke overeenkomst ontlast de BVP geheel van elke andere kwaliteitsgarantie dan deze die vereist worden door de norm NBN B15-001.

Artikel 11. Ontbinding

Indien de Consument/Onderneming of de BVP één van hun essentiële verbintenissen niet nakomt, kan de andere partij de overeenkomst zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling ontbinden.
De Onderneming kan de overeenkomst alleszins niet ontbinden door de overschrijding van de leveringstermijn. Ontbinding is dan slechts toegestaan voor zover van de Onderneming instandhouding van de overeenkomst in alle redelijkheid niet kan worden gevergd.

Artikel 12. Wederkerig schadebeding

Ingeval artikel 11 van deze algemene voorwaarden van toepassing is , is de in gebreke blijvende partij aan de andere partij een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van de waarde van het oorspronkelijke factuurbedrag, onverminderd het recht van de schuldeiser om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hoger werkelijk geleden schade.

Artikel 13. Herroepingsrecht

 1. De Onderneming heeft geen recht op een termijn om zich te bedenken en de bestellingen/diensten/goederen te herroepen.
 2. De Consument heeft het recht op een termijn van 14 dagen vanaf de dag waarop de Consument of een door de Consument aangewezen derde partij de goederen fysiek in bezit heeft genomen. De Consument kan gebruik maken van dit herroepingsrecht d.m.v. het bijgevoegde modelformulier of door een andere ondubbelzinnige verklaring af te geven waarin hij verklaart de overeenkomst te herroepen. De BVP haalt de geleverde goederen terug op mits de Consument deze kosten vergoedt.
 3. Het herroepingsrecht zoals opgenomen onder punt 2 van dit artikel heeft de Consument evenwel niet in de volgende gevallen:
  • De prijs van de geleverde goederen of diensten is gebonden aan schommelingen op de financiële markt waarop de BVP geen invloed heeft (zoals bv. bepaalde grondstoffen);
  • De geleverde goederen werden vervaardigd volgens de specificaties van de Consument of zijn minstens duidelijk bestemd voor de Consument (zoals bv. beton, chape of mortel met een specifieke samenstelling);
  • De geleverde goederen hebben maar een beperkte houdbaarheid (zoals bv. beton);
  • De geleverde goederen zijn na levering door hun aard onherroepelijk vermengd met andere producten (zoals bv. gestorte beton).

Artikel 14. Eigendomsvoorbehoud

 1. Zolang de Consument/Onderneming de geleverde goederen niet volledig betaald heeft, blijven de geleverde goederen eigendom van de BVP. Niettemin draagt de Consument/Onderneming vanaf het moment van oplading in de magazijnen het risico voor het verlies of beschadiging van de goederen door welke oorzaken ook ontstaan en/of voor schade door deze goederen veroorzaakt.
 2. Zonder medeweten van de BVP is de Consument/Onderneming voor de betaling niet gerechtigd de goederen aan derden over te dragen en blijft de BVP eigenares voor zover de goederen niet zijn verwerkt. Bij overtreding hiervan wordt de koopprijs onmiddellijk volledig opeisbaar.
 3. Onverminderd de overige toekomende rechten wordt de BVP onherroepelijk door de Consument/Onderneming gemachtigd om, indien deze laatste zijn betalingsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de geleverde goederen terug te nemen of indien deze aan een roerend of onroerend goed zijn gemonteerd of er in zijn verwerkt, te demonteren en terug te nemen. De kosten ten gevolge van hiervan komen integraal ten laste van de Consument/Onderneming.

Artikel 15. Overmacht

 1. Elke Partij is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis tegenover de andere Partij in geval van Overmacht.
 2. De Partij die zich op Overmacht beroept is niet verplicht om het ontoerekenbare en onvoorzienbare karakter van de omstandigheid die Overmacht uitmaakt te bewijzen.
 3. In geval van Overmacht worden de verplichtingen van de desbetreffende Partij opgeschort. De Partijen zullen in dergelijk geval alle redelijke inspanningen verrichten om de gevolgen van een overmachtssituatie te beperken. In geval de Overmacht langer dan twee maanden zou duren, is de andere Partij gerechtigd om de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, zonder dat de Partij die zich op Overmacht beroept tot betaling van enige vergoeding aan de andere Partij kan worden gehouden.

Artikel 16. Garantie en aansprakelijkheid

 1. De BVP verbindt er zich toe naar best vermogen de Opdracht uit te voeren en de goederen te leveren overeenkomstig de wettelijke waarborg van conformiteit.
 2. De kosten, volgend uit enige garantie of aansprakelijkheid, die de BVP ten laste zou nemen, kunnen het door de BVP gefactureerde bedrag niet overschrijden.
 3. De door de BVP verstrekte waarborg kan bovendien evenmin de door de fabrikant verstrekte waarborg overschrijden.
 4. Garantie voor zichtbare gebreken wordt uitgesloten vanaf de aanvaarding van de goederen in de magazijnen van de BVP.
 5. M.b.t. verborgen gebreken wordt - behalve in geval van opzet - slechts garantie verleend indien er voor omstandig en geldig aangetekend werd geprotesteerd binnen de 8 dagen na levering. In dit laatste geval is de garantie van de BVP beperkt tot vervanging door gelijkwaardige goederen, waarbij alle kosten zoals transport, verzekering e.d. door de Consument/Onderneming worden gedragen en met uitdrukkelijke uitsluiting van alle onrechtstreekse schade, uit welke hoofde ook, zij het aan personen, voorwerpen of aan de goederen zelf.
 6. De waarborg vervalt indien de bij de levering meegedeelde onderhoudsvoorschriften niet worden nageleefd, indien er een verkeerd gebruik is geweest van het geleverde of indien de Consument/Onderneming zonder de uitdrukkelijke instemming van de BVP veranderingen of herstellingen liet uitvoeren.
 7. De garantie wordt opgeschort bij niet naleving van de betalingsvoorwaarden.

Artikel 17. Veiligheidsmaatregelen

 1. De Consument/Onderneming dient alle veiligheidsmaatregelen te nemen voor het gebruik van de door hem aangekochte goederen bij de BVP. De Consument/Onderneming erkent te weten welke beschermingsmiddelen (zoals o.m. handschoenen en een veiligheidsbril) te hanteren bij het gebruik van deze goederen. De Consument/Onderneming erkent o.m. te weten dat cementgebonden producten o.a. huidirritaties en brandwonden kunnen veroorzaken indien bij het gebruik daarvan niet de nodige beschermingsmiddelen worden gehanteerd.
 2. De BVP kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor schade dewelke zich heeft voorgedaan door het niet acht nemen van de nodige veiligheidsmaatregelen door de Consument/Onderneming.

Artikel 18. Nietigheid en niet-afstandsbeding

 1. De nietigheid van een of meerdere clausules van deze algemene voorwaarden hebben niet de nietigheid van de andere clausules tot gevolg dewelke integraal van toepassing blijven.
 2. Het feit dat de BVP zich, op één of ander ogenblik, niet beroept op één van deze algemene voorwaarden, kan niet geïnterpreteerd worden als een afstand om er zich later op te baseren.

Artikel 19. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Alle geschillen zullen worden beslecht door de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen, die uitsluitend het Belgisch recht zullen toepassen.

Artikel 20. Vindplaats van de algemene voorwaarden

De Consument/Onderneming verkrijgt deze algemene voorwaarden voor het sluiten van een overeenkomst met de BVP. Deze algemene voorwaarden zijn bovendien steeds terug te vinden op de website www.vanpelt-nv.be/algemene-voorwaarden.

Artikel 21. Erkenning en aanvaarding van de algemene voorwaarden

De Consument/Onderneming verklaart uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en de inhoud ervan integraal en zonder voorbehoud te aanvaarden.